Thursday, January 4, 2018

FIJONGO

Afi no fijongo fya wakagulu, no nonga yetu, kwinafyo fimonga?